Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSING

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening van de klant van de offerte of overeenkomst, ongeacht welke eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhevige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

 1. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer deze door de klant werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
 2. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en onze firma behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

 

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE WERKEN

 1. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.
 2. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.
 3. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

 

ARTIKEL 4 – OPLEVERING, ONDERHOUD, WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan onze firma, de geleverde en geplaatste goederen geacht worden definitief aanvaard te zijn.
 2. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 3. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
 4. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 5. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
 6. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. Daarnaast wordt, behoudens anders luidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet:
  • het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
  • de schade veroorzaakt door overmacht;
  • een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn
  • aangestelden;
  • vorst- of vochtschade

 

ARTIKEL 5 – SANCTIES BIJ NIET-NAKOMING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

 1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

 

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen ten laatste betaalbaar de 30ste dag na factuurdatum.
 2. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
 3. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
 4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 

ARTIKEL 7 – BEVOEGDHEID

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd, en de Vrederechter te Heist-op-den-Berg; enkel het Belgisch recht is toepasselijk.